Algemene voorwaarden

TL;DR

De volledige algemene voorwaarden te uitgebreid? Hier staat de samenvatting van de Algemene voorwaarden in 10 overzichtelijke punten.

 1. Offertes zijn vrijblijvend, 4 weken geldig en worden omgezet in een overeenkomst na ondertekening door de klant en bevestiging van D'Agostino Digital.
 2. Afwijkingen aan deze algemene voorwaarden, offertes of overeenkomsten zijn mogelijk, mits uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
 3. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW. Diensten worden gefactureerd op nacalculatie en voor SaaS-oplossingen geldt een maandprijs, behoudens middelen die op nacalculatie gefactureerd worden zoals opslagruimte.
 4. Betaling geschiedt binnen 15 dagen na factuurdatum.
 5. De klant levert alle benodigde informatie tijdig en juist aan, D'Agostino Digital maakt zich hard voor een tijdige en complete oplevering van de software of SaaS-oplossing.
 6. D'Agostino Digital blijft in alle gevallen eigenaar van het intellectuele eigendomsrechten op o.a. software, documentatie, SaaS-oplossingen, etc.
 7. De klant mag gebruik maken van de software onder een zogeheten fair-use policy.
 8. Overeenkomsten voor een SaaS-oplossing hebben een initiële looptijd van 1 jaar en worden daarna stilzwijgend omgezet naar onbepaalde tijd. Er geldt een opzegtermijn van slechts 1 maand.
 9. D'Agostino Digital zet zich in om te zorgen dat SaaS-oplossingen zo min mogelijk downtime hebben, zodat de klant zo goed mogelijk gebruik kan maken van de software.
 10. Op alle overeenkomsten en dienstverlening is tevens de Privacy Policy van toepassing, zodat D'Agostino Digital voldoet aan de AVG.

1. Definities

 1. D'Agostino Digital: D'Agostino Digital, gevestigd te Eindhoven onder KvK nummer 87397056
 2. Klant: degene met wie D'Agostino Digital een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: D'Agostino Digital en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 5. SaaS-oplossing: Software die aan de klant als dienst via internet wordt aangeboden, waarbij de klant niet de beschikking krijgt over de software zelf. SaaS staat voor “Software as a Service”.
 6. Support & Maintenance: Alle ondersteunende diensten die nodig zijn om de SaaS-oplossing technisch te laten draaien.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten, SaaS-oplossingen en leveringen van diensten of producten door of namens D'Agostino Digital.
 2. De partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

3. Offertes

 1. Offertes van D'Agostino Digital zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 2. Een offerte is 2 (twee) weken geldig, tenzij een andere geldigheidsduur in de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt de offerte.
 4. Prijzen in offertes gelden niet voor nabestellingen en/of aanvullende werkzaamheden, tenzij de partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. D'Agostino Digital kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de klant, in alle redelijkheid en billijkheid had kunnen begrijpen dat (een deel van) de offerte een vergissing of typfout bevat.

4. Aanvaarding

 1. D'Agostino Digital kan tot 3 (drie) dagen na ontvangst van de aanvaarding, de offerte intrekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Aanvaarding van een offerte geschied schriftelijk of elektronisch, bijvoorbeeld via een onderteken-tool of e-mail.
 3. Als de aanvaarding (inkooporder) afwijkt, al dan niet op ondergeschikte punten, van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is D'Agostino Digital daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij D'Agostino Digital anders aangeeft.

5. Prijzen

 1. Alle prijzen die D'Agostino Digital hanteert, zijn in Euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief eventuele overige kosten tenzij uitdrukkelijk vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die D'Agostino Digital hanteert voor zijn producten, diensten of SaaS-oplossingen kan D'Agostino Digital te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die D'Agostino Digital niet kon voorzien tijdens het opstellen van de offerte of overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. Hiertoe behoren ook kosten voor dataopslag en serverhosting.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door D'Agostino Digital gefactureerd op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt berekend volgens de uurtarieven van D'Agostino Digital die in de offerte en overeenkomst zijn opgenomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening van D'Agostino Digital een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit een richtprijs, tenzij in de offerte en/of overeenkomst een vaste prijs waar niet van kan worden afgeweken staat opgenomen.
 8. D'Agostino Digital is gerechtigd om tot 10% (tien procent) van de richtprijs af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% (tien procent) hoger uit gaat vallen, dient D'Agostino Digital de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Indien de richtprijs meer dan 10% (tien procent) hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% (tien procent) uitkomt.
 9. De prijs met betrekking tot een SaaS-oplossing licentie betreft een prijs per maand tenzij anders vermeld in de offerte of overeenkomst.
 10. Indien de overeenkomst met betrekking tot een SaaS-oplossing vervalt na een gedeelte van een maand, zal de prijs naar rato berekend worden met een afronding op 1 (één) dag naar boven.
 11. Voorafgaand aan de ingang ervan, zal D'Agostino Digital prijsaanpassingen meedelen aan de klant. De klant heeft het recht om de overeenkomst met D'Agostino Digital per direct op te zeggen, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 12. Prijzen met betrekking tot een SaaS-oplossing, licenties, webhosting of andere maandelijkse diensten worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de dienstenprijsindex van het CBS.
 13. Eventuele reis- en verblijfkosten alsmede andere kosten die D'Agostino Digital maakt ter uitvoering van de overeenkomst of als wens van de klant, zijn voor rekening van de klant.

6. Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant dient betalingen achteraf binnen 15 (vijftien) dagen na levering van het product en/of oplevering van de dienst of SaaS-licentie te hebben voldaan.
 2. De op facturen vermelde betalingstermijnen zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat D'Agostino Digital de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. D'Agostino Digital behoudt zich het recht om voor een levering of oplevering van een dienst afhankelijk te stellen van directe betaling.
 4. Een betaling is eerst voldaan op de dag waarop het bedrag op de bankrekening van D'Agostino Digital is bijgeschreven.

7. Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is D'Agostino Digital gerechtigd de wettelijke rente voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien (buiten)gerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan D'Agostino Digital.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag D'Agostino Digital zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling bij de klant, zijn de vorderingen van D'Agostino Digital op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door D'Agostino Digital, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan D'Agostino Digital te betalen.

8. Retentierecht en eigendomsvoorbehoud

 1. D'Agostino Digital kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant bij zich houden, totdat de klant alle openstaande rekeningen van D'Agostino Digital heeft voldaan, ongeacht of ze bij de huidige of eerdere overeenkomsten horen, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. D'Agostino Digital is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
 3. In het geval van retentierecht bij een overeenkomst met betrekking tot een SaaS-oplossing, kan D'Agostino Digital de toegang voor de klant tot de SaaS-oplossing opschorten of ontzeggen.
 4. D'Agostino Digital blijft eigenaar van alle geleverde producten en software totdat de klant volledig heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen ten aanzien van D'Agostino Digital voor alle lopende overeenkomsten, inclusief eventuele openstaande vorderingen ten gevolge van een late betaling.
 5. Tot die tijd kan D'Agostino Digital zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 6. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten of software niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 7. Indien D'Agostino Digital een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft D'Agostino Digital het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

9. Levering, levertijden, verpakking en verzending

 1. Levering van goederen vindt plaats bij D'Agostino Digital en zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde fysieke producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 3. Levering van digitale informatie en goederen zoals bijvoorbeeld adviesrapporten, toegangsgegevens of licentiecodes vindt plaats via email of beveiligde bestandsoverdracht.
 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan D'Agostino Digital kan tegenwerpen.
 5. De door D'Agostino Digital opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan D'Agostino Digital door D'Agostino Digital elektronisch is bevestigd aan de klant.
 7. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij D'Agostino Digital niet binnen 14 (veertien) dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 8. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
 9. Transport-, verzend- of portokosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 10. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan D'Agostino Digital niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 11. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het Vervoer te melden aan D'Agostino Digital, bij gebreke waarvan D'Agostino Digital niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

10. Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor D'Agostino Digital enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting, ongeacht of het gaat om een ter beschikking gestelde SaaS-oplossing, training, data analyses, advisering of monitoring op het gebruik van een SaaS-oplossing.
 2. Met betrekking tot een SaaS-oplossing zal D'Agostino Digital zich inspannen om zo min mogelijk downtime te laten optreden. D'Agostino Digital biedt geen garantie op de precieze hoeveelheid uptime. D'Agostino Digital is niet in gebreke in geval van, en is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door, storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door D'Agostino Digital of een derde worden beheerd, of andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik kan worden gemaakt van de SaaS-oplossing en de daaraan verbonden faciliteiten van D'Agostino Digital of derden.
 3. D'Agostino Digital garandeert niet dat de dienst of SaaS-oplossing ononderbroken, tijdig, foutvrij of virus-vrij zal zijn, maar spant zich hier wel voor in.
 4. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 5. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 6. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

11. Uitvoering van de overeenkomst

 1. D'Agostino Digital voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. D'Agostino Digital heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Niet tegenstaande het bepaalde in lid 2 zal D'Agostino Digital, in het geval deze derden toegang gegeven wordt tot persoonsgegevens, handelen naar de regeling zoals deze in de verwerkersovereenkomst is opgenomen.
 4. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat D'Agostino Digital tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat D'Agostino Digital tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. Hieronder vallen bijvoorbeeld gederfde omzet of tijd die nodig is om een nieuwe planning op te stellen.
 7. Na oplevering van een dienstverlening, beschikbaarstelling van een SaaS-oplossing of anders opgeleverd product, stelt D'Agostino Digital de klant schriftelijk (bijvoorbeeld per email) op de hoogte van de oplevering. Zonder tegenbericht eindigt de overeenkomst na 14 (veertien) dagen na de dagtekening van dit bericht, tenzij in de overeenkomst delen zijn opgenomen die een langere looptijd hebben (zoals hosting of licenties), de overeenkomst blijft dan actief voor die betreffende delen.

12. Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan D'Agostino Digital.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en zover de klant dit verzoekt, retourneert D'Agostino Digital de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door D'Agostino Digital redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

13. Duur van de overeenkomst betreffende een dienst of SaaS-oplossing

 1. De overeenkomst tussen D'Agostino Digital en de klant betreffende een dienst, diensten of een SaaS-oplossing wordt aangegaan van de duur van 1 (één) jaar tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant D'Agostino Digital schriftelijk in gebreke stellen.
 4. De overeenkomst betreffende een dienst of SaaS-oplossing die voor bepaalde tijd is aangegaan, kan worden opgezegd door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 5. Bij beëindiging van de overeenkomst zal D'Agostino Digital op verzoek en voor rekening van de klant aan de klant alle medewerking verlenen ten gunste van de continuïteit van de operationele dienstverlening aan de klant, één en ander voor zover gerelateerd aan de dienst of SaaS-oplossing. Voor zover dit niet anders is overeengekomen in de Verwerkersovereenkomst, zal D'Agostino Digital de data tegen vergoeding in een voor de klant te lezen bestandsformaat op een gangbare informatiedrager afleveren. In de overeenkomst of in een nieuwe, hiervoor af te sluiten overeenkomst, zal de wijze waarop en de hoogte van de vergoeding worden gespecificeerd.

14. Intellectueel eigendom

 1. D'Agostino Digital behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, software, SaaS-oplossingen, adviesrapporten, documentatie, trainingsmiddelen, voorbereidende stukken, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van D'Agostino Digital (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt het bepaalde in lid 1 ook indien het programmatuur betreft die speciaal voor de klant is ontwikkeld en vervaardigd.
 4. Op wijzigingen, aanpassingen en/of nieuwe versies van de software of SaaS-oplossing en/of documentatie zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing.

15. Boetebeding

 1. Indien de andere partij artikel 14 van deze algemene voorwaarden overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van D'Agostino Digital een onmiddellijk opeisbare boete.
  1. a. is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000 (duizend Euro).
  2. b. is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000 (vijfduizend Euro).
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% (vijf procent) van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van D'Agostino Digital waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

16. Gebruikersrecht SaaS-oplossing

 1. Bij een offerte en/of overeenkomst met betrekking tot een SaaS-oplossing dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat het om een SaaS-oplossing gaat.
 2. De software die aangeboden wordt binnen de SaaS-oplossing, blijft eigendom van D'Agostino Digital, zie artikel 14.
 3. D'Agostino Digital is nooit verplicht de software of computercode te verstrekken aan de klant.
 4. Het totaal aantal gebruikersaccounts kan beperkt zijn conform de overeenkomst.
 5. De maximale hoeveelheid opslagruimte, netwerkverkeer, automatische e-mails of andere middelen binnen de SaaS-oplossing kan beperkt zijn conform de overeenkomst.
 6. De in lid 4 en 5 genoemde gebruikersaccounts en middelen kunnen ook worden aangeboden op basis van nacalculatie. Dit staat dan uitdrukkelijk vermeld in de offerte en/of overeenkomst.
 7. De klant is en blijft zelf als enige verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de SaaS-oplossing en de inzet van deskundig personeel dat door D'Agostino Digital is getraind in het gebruik van de SaaS-oplossing.
 8. Met betrekking tot ondersteunende diensten zoals training, data analyses, advisering en monitoring in relatie tot het gebruik van de SaaS-oplossing geldt dat de klant altijd zelf volledig verantwoordelijk is en blijft voor het gebruik van de SaaS-oplossing binnen zijn eigen bedrijfsprocessen.
 9. D'Agostino Digital draagt zorg voor een regelmatige back-up van gegevensbestanden op de servers, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies door de klant van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
 10. De klant gaat ermee akkoord dat hij:
  1. a. de SaaS-oplossing niet zal gebruiken namens enige derde;
  2. b. de SaaS-oplossing niet zal wijzigen, aanpassen of hacken of om op enige andere wijze ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de SaaS-oplossing of de bijbehorende systemen of netwerken;
  3. c. de SaaS-oplossing niet op onrechtmatige wijze zal gebruiken, waaronder onder meer de schending van de privacy van individuen, misbruik van intellectueel eigendom van D'Agostino Digital of een derde, of het verzenden van spam of andere ongevraagde berichten in strijd met de wet;
  4. d. de SaaS-oplossing op enige wijze te gebruiken waardoor verstoring optreedt in de integriteit of prestaties van de SaaS-oplossing en de bijbehorende systemen;
  5. e. de SaaS-oplossing niet zal gebruiken voor het willens en wetens uploaden van of linken naar enige inhoud die in strijd is met de wet, die racistisch, haat zaaiend, in strijd met de goede zeden of discriminerend is, of die virussen, malware, Trojans of andere vergelijkbare schadelijke software bevat of;
  6. f. de SaaS-oplossing niet zal gebruiken in strijd met deze Algemene Voorwaarden.
 11. Verder gelden de volgende verplichtingen:
  1. a. de klant is verantwoordelijk voor alle informatie, data, tekst, berichten of andere middelen of bestanden die zij vastleggen, verwerken of verspreiden via de SaaS-oplossing;
  2. b. de klant is verantwoordelijk voor het geheim houden van de gebruikersnamen en wachtwoorden en de klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder de aan hem toegewezen accounts;
  3. c. de klant zal de aanwijzingen van D'Agostino Digital met betrekking tot randvoorwaarden voor het gebruik van de SaaS-oplossing volgen en
  4. d. de klant gaat ermee akkoord dat ieder aan hem toegewezen account slechts door één persoon gebruikt wordt en dat accounts niet gedeeld zullen worden door meerdere mensen.
 12. SaaS-oplossingen worden niet geleverd aan consumenten.

17. Onderhoud, service, beveiliging en aanvullende dienstverlening SaaS-oplossing

 1. D'Agostino Digital kan wijzigingen aanbrengen in de inhoud, werking of omvang van een SaaS-oplossing.
 2. D'Agostino Digital kan de SaaS-oplossing geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, waarbij D'Agostino Digital een dergelijke buitengebruikstelling zo kort mogelijk zal laten duren.
 3. D'Agostino Digital stelt de klant voor zo ver mogelijk vooraf op de hoogte van een buitengebruikstelling met daarbij een indicatie van de duur van de buitengebruikstelling. Aan deze indicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. D'Agostino Digital biedt training aan personeel van de klant in de mogelijkheden van het gebruik van de gegevens die beschikbaar komen via een SaaS-oplossing van D'Agostino Digital.
 5. D'Agostino Digital kan eisen stellen aan de kwalificaties van personeel van de klant dat voor training en andere ondersteunende diensten in aanmerking komt.
 6. Support & Maintenance binnen een SaaS-overeenkomst omvat de technische ondersteuning van de SaaS-oplossing door D'Agostino Digital. Hiertoe hoort het upgraden van (onderdelen van) de applicatie wanneer het gaat om beveiligingsupdates of het oplossen van technische fouten. Additionele wensen of ondersteuning op ander gebied (bijvoorbeeld: hulp bij het instellen van een client of browser, ondersteuning bij functionele foutmeldingen, (gebruikers)beheer, ...) vallen niet onder Support & Maintenance en betreffen aanvullende (betaalde) support, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

18. Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart D'Agostino Digital tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door D'Agostino Digital geleverde producten en/of diensten en/of SaaS-oplossingen.

19. Klachten

 1. De klant dient een door D'Agostino Digital geleverd product, opgeleverde SaaS-oplossing of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product, opgeleverde SaaS-oplossing of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant D'Agostino Digital daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 (twee) maanden na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat D'Agostino Digital in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen beide partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat D'Agostino Digital gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

20. Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan D'Agostino Digital.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling D'Agostino Digital ook daadwerkelijk tijdig bereikt.

21. Hoofdelijke aansprakelijkheid meerdere klanten

 1. Als D'Agostino Digital een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst aan D'Agostino Digital verschuldigd zijn.

22. Aansprakelijkheid D'Agostino Digital

 1. De totale aansprakelijkheid van D'Agostino Digital wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
 2. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
 3. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van D'Agostino Digital voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer zijn dan het bedrag ter uitkering van de verzekeraar.
 4. De aansprakelijkheid van D'Agostino Digital voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, schade verband houdende met het gebruik van door de klant aan D'Agostino Digital voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door de klant aan D'Agostino Digital voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van D'Agostino Digital verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 5. De in 1 tot en met 4 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van D'Agostino Digital laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van D'Agostino Digital welke in deze Algemene Voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.
 6. De in lid 1 tot en met 5 bedoelde uit- sluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van D'Agostino Digital.
 7. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in ontwerpen zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 8. D'Agostino Digital staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van ondersteuning door een SaaS-oplossing bij de bedrijfsprocessen van de klant en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van beslissingen die door de klant zijn genomen op basis van de SaaS-oplossing of ondersteunende diensten zoals training, data analyses, advisering en monitoring.
 9. Elk recht van de klant op schadevergoeding van D'Agostino Digital vervalt in elk geval 12 (twaalf) maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

23. Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer D'Agostino Digital toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door D'Agostino Digital niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat D'Agostino Digital in het verzuim is.
 3. D'Agostino Digital heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien D'Agostino Digital kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 4. D'Agostino Digital heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien deze naar inhoud of vorm in strijd zijn met wet en/of regelgeving zonder opgave van redenen. De klant vrijwaart D'Agostino Digital in een dergelijk geval ten opzichte van aanspraken van derden, terwijl klant in het kader van het gestelde in dit artikel tevens te allen tijde zal afzien van het indienen van enige schadevergoeding aan het adres van D'Agostino Digital.

24. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van D'Agostino Digital in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan D'Agostino Digital kan worden toegerekend in een van de wil van D'Agostino Digital onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van D'Agostino Digital kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen (hieronder vallen ook de serverparken waar D'Agostino Digital haar software onderbrengt); computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, werkonderbrekingen en ziekte.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor D'Agostino Digital één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat D'Agostino Digital er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. D'Agostino Digital is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als hij als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

25. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Eventuele aanvullende diensten en/of te leveren producten, worden zoveel mogelijk in een nieuwe overeenkomst opgenomen, in plaats van de bestaande overeenkomst te wijzigen.

26. Wijziging algemene voorwaarden

 1. D'Agostino Digital is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal D'Agostino Digital zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen, met in het geval van een dienst of SaaS-oplossing inachtneming van de opzegtermijn als bepaald in artikel 13.

27. Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van D'Agostino Digital.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking, zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

28. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat D'Agostino Digital bij het opstellen van de voowaarden op dat punt voor ogen had.

29. Privacybeleid en AVG

 1. D'Agostino Digital verwerkt gebruikersgegevens volgens het gehanteerde privacybeleid zoals laatstelijk gepubliceerd op de website.
 2. D'Agostino Digital zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), rekeninghoudend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
 3. De partijen zullen zich in alle redelijkheid inspannen om data c.q. gegevens die hen door de wederpartij zijn verstrekt, passend te beveiligen, in overeenstemming met lid 2.
 4. Nadere bepalingen in een verwerkersovereenkomst gaan vóór op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of andere overeenkomsten tussen de partijen. Voor zover er geen verwerkersovereenkomst tussen D'Agostino Digital en de klant bestaat, gelden de volgende bepalingen.
 5. Onder de overeenkomst treedt D'Agostino Digital, in overeenstemming met het privacybeleid en de Verwerkersovereenkomst op als Verwerker.
 6. De klant treedt op onder de overeenkomst als een Verwerkingsverantwoordelijke.
 7. De partijen verplichten zich om van de wederpartij verkregen informatie niet voor andere doeleinden of op andere wijze te gebruiken dan voor het doel en de wijze waarop de informatie is vertrekt of aan hen bij de uitvoering van de overeenkomst bekend is geworden.
 8. De klant garandeert de rechtmatigheid van het gebruik van persoonsgegevens, verwerking, het doel van het gebruik en de uitwisseling van persoonsgegevens en enig ander gebruik zoals voortvloeit uit de diensten met betrekking tot de overeenkomst.
 9. De klant is er mee bekend dat D'Agostino Digital account informatie kan benaderen in verband met service verzoeken van de klant. D'Agostino Digital zal deze persoonsgegevens niet openbaren, tenzij D'Agostino Digital daartoe verplicht is op basis van de wet, dit toegestaan wordt door de klant, of in overeenstemming met de Privacy Policy of de verwerkersovereenkomst.
 10. De klant zal D'Agostino Digital vrijwaren tegen elke aanspraak van derden, waaronder mede begrepen de Autoriteit Persoonsgegevens of betrokkenen met betrekking tot het niet nakomen van de verplichtingen van de klant zoals gesteld in dit artikel.

30. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar D'Agostino Digital is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.